Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja annak biztosítása, hogy személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános védelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: ,,GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ,,Info.tv.”) előírásainak megfelelően kezeljük.

Kérjük, ne vegye igénybe a Detekto.hu honlapot, amíg nem olvasta végig figyelmesen jelen Adatvédelmi tájékoztatót, és nem fogadta el a benne meghatározott feltételeket.

Adatkezelő

Jelen honlapot (www.detekto.hu) (a továbbiakban:„Honlap”) az Idea Alapítvány (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 59. 2. em. 5/A., nyilvántartási szám: 01-01-0012731, adószám: 19108230-1-42, telefonszám: 06-20-961-3953, e-mail cím: ideaalapitvany@gmail.com, képviselő: Nagy Krisztina) működteti (a továbbiakban: „Idea Alapítvány” vagy „mi”).

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóról

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a Honlap összes látogatójára vagy felhasználójára vonatkozik (a továbbiakban: „Ön”). Jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdésével vagy kérésével kérjük, forduljon hozzánk e-mailben az ideaalapitvany@gmail.com címen keresztül.

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Adatvédelmi tájékoztatót, hogy megtudja, miként kezeljük személyes adatait. Személyes adatainak velünk történő megosztásával és a Honlap használatának folytatásával Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette jelen Adatvédelmi tájékoztatót.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az alábbi fejezetekre van felosztva:

I. Milyen személyes adatot gyűjtünk Önről?
II. Az adatkezelés céljai
III. Mi a jogalapja az Ön személyes adatai kezelésének?
IV. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
V. Mennyi ideig kezeljük személyes adatait?
VI. Hogyan tartjuk biztonságban személyes adatait?
VII. Milyen lehetőségei és jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan, továbbá milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
VIII. A Honlapon található hivatkozások
IX. Sütihasználat és Google Analytics-re vonatkozó tájékoztatás
X. Kapcsolat
XI. Hogyan módosítjuk jelen Adatvédelmi tájékoztatót?

I. Milyen személyes adatot gyűjtünk Önről?

Attól függően, hogy miként használja a Honlapot, az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és használjuk fel Önről:

 • Személyes adatok, amelyeket a Honlapunkon található ,,Kapcsolat” menüpont kitöltése során ad meg:
  a.) Amikor a Honlapon keresztül üzenetet küld nekünk, hogy kapcsolatba lépjen velünk, az alábbi típusú személyes adatokat gyűjtjük Önről: neve, e-mail címe, vagy bármely egyéb személyes adata, amelyet nekünk küldött levele tartalmaz.
 • Személyes adatok, amelyeket Önről gyűjtünk:
  Minden alkalommal, amikor a Honlapot látogatja, az alábbi adatokat automatikusan gyűjtjük:
  a.) Technikai adatok, ideértve az Internetprotokoll (IP) címet, amelyről a számítógépével az internethez csatlakozik, tartománynév és ország, amely az információkat kéri, a kért fájlok, böngésző típusa és verziója, böngésző beépített moduljai és verziói, operációs rendszer és felülete.
  A jelen pontban meghatározott adatok anonimek maradnak, és külön lesznek tárolva a „Kapcsolat” menü alatt megadott adatoktól.

II. Az adatkezelés céljai

Kizárólag a szükséges mértékben és az alábbi célok valamelyikére használjuk fel személyes adatait:

 • A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése;
 • E-mail útján történő kapcsolatfelvétel;
 • Tájékoztatás a szolgáltatásainkról, programjainkról;
 • A Honlap használatának elemzése.

III. Mi a jogalapja az Ön személyes adatai kezelésének?

 • Csak akkor fogjuk felhasználni személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, ha Ön az önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Erre tekintettel a személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pontja].
 • A hozzájárulásnak minden esetben konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, abban az esetben Önnek mindenkor jogában áll a hozzájárulás visszavonása, melyhez egy, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérvényt szükséges benyújtania az alábbi e-mail címre: ideaalapitvany@gmail.com. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérvényének kézhezvételét követően valamennyi személyes adat, melyre Ön a kérvényben hivatkozik, törlésre kerül a fájljainkból és nyilvántartásainkból a GDPR 17. cikk rendelkezéseivel összhangban. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

IV. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

V. Mennyi ideig kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat?

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Önnek joga van kérni személyes adatainak kijavítását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, vagy kérheti azok törlését a jelen tájékoztató VII. szakaszában foglaltaknak megfelelően, kérjük, hogy ilyen irányú kérése esetén lépjen velünk kapcsolatba az ideaalapitvany@gmail.com e-mail címen keresztül.

VI. Hogyan tartjuk biztonságban személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Megfelelő technikai és szervezeti módszereket fogunk alkalmazni személyes adatainak véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisülése vagy véletlenszerű elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy hozzáférése védelme érdekében. Minden adat, amelyet a Honlapon keresztül gyűjtünk, biztonságos adatszerveren kerül feldolgozásra.

VII. Milyen lehetőségei és jogai vannak a személyes adataira vonatkozóan?

Önnek joga van kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatóságához. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak részletes leírását a GDPR 15-21. cikkelyei tartalmazzák.

Kapcsolatba léphet velünk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott elérhetőségen keresztül, hogy megkérjen minket arra, hogy:

 • visszaigazoljuk, személyes adatait kezeljük-e;
 • további részleteket osszunk meg Önnel arról, hogyan kezeljük személyes adatait;
 • másolatot biztosítsunk Önnek bármilyen adatról, amelyet Önről kezelünk;
  frissítsük/kijavítsuk bármely személyes adatát;
 • kitöröljünk bármilyen személyes adatot, amelyet Önről kezelünk;
 • szigorítsuk a személyes adatai kezelésének módját;
 • figyelembe vegyünk bármilyen jogos kérelmet a személyes adat harmadik személy szolgáltató részére történő kiadásáról (adathordozhatóság);
 • figyelembe vegyünk bármilyen jogos kifogást a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Figyelembe fogunk venni minden ilyen megalapozott kérelmet és észszerű időn belül választ fogunk adni (bármilyen esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül). Szükséges lesz személyazonosságának megerősítése is, mielőtt lépéseket tennénk ilyen kérelem esetén.

Amennyiben panasza merül fel a személyes adatainak felhasználása tekintetében, szívesebben vesszük, ha először kapcsolatba lép velünk az ideaalapitvany@gmail.com címen. Önt megilleti továbbá a jog, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság felé panaszt nyújtson be a személyes adatok kezelésével kapcsolatban vagy, hogy a GDPR-ban foglaltak szerint jogi lépéseket tegyen.

Mindezeken felül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, jogi lépéseket kezdeményezhet az Idea Alapítvány székhelye szerinti illetékes bíróságnál, mint alperes, vagy – döntése szerint – a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bíróságnál.

Ennél fogva, amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan az Ön személyes adatait kezeljük, vagy az általunk küldött válasszal az Ön bármely kérését illetően, Önt megilleti a jog, hogy kivizsgálást kérjen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, egy részükre megküldött bejelentés formájában. A panasz nyelvi és formai követelményeivel kapcsolatos részletek elérhetőek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján, a panaszok szekció alatt: [https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html] továbbá a panasz benyújtásához szükséges kapcsolattartási adatok az alábbiak:

CÍMZETT: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Magyarország, Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, telefonszám: + 36-1/391-1400

VIII. A Honlapon található hivatkozások

A Honlap látogatása során elérhet hivatkozásokat, amelyek az Idea Alapítványon kívüli harmadik személyek által működtetett honlapokra irányítják át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató csak a miáltalunk (vagy minket képviselő harmadik személyek vagy az Idea Alapítvány bármely egyéb tagja által) az Öntől vagy Önről gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, ezáltal nem lehetünk felelősek a harmadik személyek által gyűjtött vagy tárolt személyes adatokért. Harmadik személyek által működtetett honlapok saját felhasználási feltételekkel és adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, és ezeket olvassa el figyelmesen, mielőtt bármilyen személyes adatot szolgáltatna ezeknek a honlapoknak. Nem járulunk hozzá vagy nem vállalunk más módon semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen harmadik személy honlapok vagy harmadik személy felhasználási feltételek vagy tájékoztatók tartalmáért.

IX. Süti használat és Google Analytics-re vonatkozó tájékoztatás

A testre szabott kiszolgálás érdekében az adatkezelő a felhasználó számítógépén egy azonosító adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k információkat gyűjthetnek a látogatókról és eszközeikről; megkönnyíthetik az oldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosíthatnak, stb. Az oldal sütitájékoztatója az alábbi linken elérhető: https://detekto.hu/sutitajekoztato/

Honlapunk látogatottságához kapcsolódó alábbiakban meghatározott adatokat a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. Adatok a látogatásáról, ideértve a honlapunkat elérő, azokon keresztül elért, vagy a honlapról elérhető Egységes Erőforrás Helyeket (URL) (ideértve annak dátumát és időpontját), bizonyos oldalak látogatásának időpontját és tartamát, honlapon folytatott tevékenységet (mint görgetés, kattintás, és kurzor-mozgást), az oldalról történő kilépés módjait, adatforgalmat, helyadatokat, webnaplót és minden egyéb kommunikációs adatot és információt, amelyet további szolgáltatások igénybevétele vagy letöltések során szolgáltatott. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett Idea Alapítvány általi azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

X. Kapcsolat

Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal bármilyen, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, ha a személyes adatainak másolatára lenne szüksége, vagy a személyes adataival kapcsolatban hozzáférést, törlést, helyesbítést vagy aktualizálást kérne, vagy visszavonná a személyes adatok vagy azok bizonyos kategóriáinak kezelésére irányuló hozzájárulását (lásd fentebb), illetve abban az esetben, ha a biztonsággal kapcsolatos bármilyen kérése van, az alábbi elérhetőségen:

Idea Alapítvány
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 59. 2. em. 5/A.
Telefonszám: 06-20-961-3953
E-mail cím: ideaalapitvany@gmail.com

XI. Hogyan módosítjuk jelen adatvédelmi tájékoztatót?

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely módosításai a jövőben ezen az oldalon lesznek közzétéve.